เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ U2T

วันที่ 13 ก.ย. 64  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ U2T โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM meeting)