มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมรับมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติจากสหภาพยุโรป

วันนี้ (10 ก.ย. 64) เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติจากสหภาพยุโรป(EU) สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เครือข่ายในประเทศไทยจำนวน 6 มหาวิทยาลัยและ EEC และในทวีปยุโรปจำนวน 6 มหาวิทยาลัยและ EWA ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT (เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับนโนบายประเทศไทย 4.0) ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education) ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเป็นการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้รองรับรองรับนโนบายประเทศไทย ทั้งนี้อุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษา และการฝึกปฏิบัติจากทวีปยุโรปดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดส่งมายังคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดให้มีพิธีรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น ณ ห้อง 7T03 ชั้น 7 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี