เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1.การใช้เงินเหลือจ่ายคงเหลือตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
2.แก้ไขวงเงินเหลือจ่ายคลาดเคลื่อนตามมติคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
3.เห็นชอบหลักการใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อชำระค่าชดเชย งานก่อสร้าง (ค่า K) ของจังหวัดชลบุรี
4.การติดตามโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 1 รวมถึงการขอกันเงินใช้เบิกจ่าย เหลื่อมปีสำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
5.เห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting