เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

วันที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี นางสาว ประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.2566-2570 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting