ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์