เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2566 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งมอบแนวคิดในจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นย้ำให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกด้าน และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีส่วนราชการในจังหวัด ได้แก่ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนหน่วยงานอีกหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา