พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 108 ตำบล/เทศบาล ครอบคลุม 11 อำเภอ โดยมีโครงการบริการวิชาการ 141 โครงการ และงานวิจัย 40 โครงการ เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคี และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมประชากรในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลต่อยอดให้เกิดการพัฒนา ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนและชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของสังคม
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กล่าวนำเสนอรายงานสรุป การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในห้วงสถานการณ์โควิดทั้ง 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ
ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวางแผนฯ
ด้านที่ 3 การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด นำเสนอโดย ดร.ณัฐปคัลป์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาฯ และคณบดีทุกคณะ ทีมคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการรายงาน ในรูปแบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting