จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และ นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ร่วมกับ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีการทดสอบระบบและความพร้อม เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนเสมือนจริง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชนครินทร์