ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ