ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์