ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา และอาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ