รับมอบน้ำดื่มจาก อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รับมอบน้ำดื่มจาก อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป โดยคุณสิรินภา เลาหโกญจนาท ผู้จัดการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา และ คุณปราณี ทองเสริม หัวหน้างานอำนวยการ เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิ.ย.64 ณ อาคารราชนครินทร์