ประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี โดยมีคณบดี รองคณบดี ตลอดจนอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ