เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้บริการวัคซีนโควิด 19

วันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนตามแนวทางให้บริการแบบปูพรมทั่วประเทศ และจัดการประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการรับบริการวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings)