ประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี โดยมีคณบดี รองคณบดี ตลอดจนอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ