รับมอบน้ำดื่มจำนวน 34 แพค (408 ขวด) จาก บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา

วันที่  26 เม.ย. 64 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รับมอบน้ำดื่มจำนวน 34 แพค (408 ขวด) จาก บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า