ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 26 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)