ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 เม.ย.64 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)