ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings