ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา

ขอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา
ภายใต้โครงการยุวชนอาสาสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
จัดโดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
– ไม่มีค่าลงทะเบียน
– มีที่พักและอาหารบริการฟรีตลอดการอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม
– รับเพียง ๖๐ คนเท่านั้น
เนื้อหาสำคัญของหลักสูตร
๑. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
๒. การจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
๓. หลักการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล
๔. การฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นที่การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางโคกหนองนา
๕. การศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการสืบสานศาสตร์พระราชา และการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา
๖. การลงมือปฏิบัติในฐานการเรียนรู้การจัดการน้ำและการพึ่งตนเอง
๗. การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการลงมือปฏิบัติการแบบกลุ่ม “การเอามื้อสามัคคี” หรือ “การลงแขกสามัคคี” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มุ่งมั่นตั้งใจพร้อมจะลงมือจริง
๒. ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่ต้องการนำความรู้ไปสู่การลงมือทำจริง
๓. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงมือทำจริงตามแนวทางศาสตร์พระราชา
สิ่งที่ต้องนำมาในการอบรม
๑. ข้อมูลสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลรายละเอียดของแปลง สภาพดิน น้ำ ทิศทางแสง สภาพบริเวณโดยรอบของแปลงที่จะขุดปรับพื้นที่การจัดการน้ำตามแนวทางโคกหนองนา
๒. ข้อมูลความต้องการของสมาชิกในครอบครัวที่จะลงมือทำในแปลงโคกหนองนา
๓. กระดาษที่ใช้ในการออกแบบ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สี
๔. ของใช้ส่วนตัว ตลอดการอบรม ๔ วัน ๓ คืน
๕. ยารักษาโรคประจำตัว
๖. ท่านที่ต้องการพักเต๊นท์นอนสามารถนำติดตัวมาได้มีสถานที่ในการกางเต๊นท์ริมแม่น้ำบางปะกง
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
ลิ้งค์ สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครอบรมโคกหนองนา
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏
#สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์โคกหนองนายุวชนอาสา(ขอสงวนสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมอบรม)