ประชุมหารือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมังกร ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ