งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  7 เม.ย. 64  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรม “JOBFAIR2021” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในงาน J O B F A I R 2 0 2 1 โดยมีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 30 บริษัท มาออกบูธรับสมัครงาน พร้อมบริการจากหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาชีวิตและอาชีพ “ชีวิตมีทางไป หัวใจมีทางเดิน” โดย อ.รัชเขต วีสเพ็ญ นักพูด สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมรับฟังและเวิร์คช็อป การเตรียมตัวให้ได้งานและการเขียนซูเปอร์ เรซูเม่ โดยคุณ กฤตภาส ณ ทพัทลุง วิทยากรซุปเปอร์ เรซูเม่