ประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ