ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564

วันที่  7 เม.ย. 64เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ