โครงการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะครุศาสตร์

วันที่ 4 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพในชุมชนท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ อดีต ส.ส.เขต 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์