ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ พร้อมมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ในโอกาส ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม