โครงการเสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 2 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสน่ห์วิถีไทยเมืองแปดริ้ว เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า สำหรับโครงการดังกล่าว สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน