หลักสูตรระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 น. หลักสูตรระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่องวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา