ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 ก.พ.64  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ