หารือในประเด็นการเตรียมเเผนการพัฒนา SMART PEOPLE มุ่งสู่ Smart City แผนขับเคลื่อนร่วมกับ CEO จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 19 ก.พ. 64  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุชแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์นรากร ศรีสุข ประชุมร่วมกับ นายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสาโรช น้อยใจบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือในประเด็นการเตรียมเเผนการพัฒนา SMART PEOPLE มุ่งสู่ Smart City แผนขับเคลื่อนร่วมกับ CEO จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดงาน Smart City ฉะเชิงเทรา ร่วมกับกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ