ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติ การทำหมอนรองคอผ้าขาวม้า

วันที่ 18 ก.พ. 64  อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติ การทำหมอนรองคอผ้าขาวม้า ตามความต้องการของกลุ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านนายาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564