ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสที่เดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวนาปรัง การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การตลาด การจัดการองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่าง และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์