ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 9.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM Video Conference ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์