ประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ