เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2564 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา