ประชุมตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 ณ ห้องเทพนิมิต

วันที่ 18 ก.พ. 64  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ