ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมโครงการ “จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน

วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่อบต.บางสวน พร้อมด้วยอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ นายชานนท์ กุลศรี นักวิชาการศึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมโครงการ “จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา