เราจะร่วมกันพัฒนาและผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจ ทีมบริหาร U2T คณาจารย์ และทีมงานทุกท่านในการขับเคลื่อนโครงการ U2T ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เราจะร่วมกันพัฒนาและผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน” : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์