ทำความสะอาด ห้องสำนักงาน พื้นที่โถงทางเดิน ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 6 ม.ค. 64  แม่บ้านและคนงาน ร่วมกันทำความสะอาด ห้องสำนักงาน พื้นที่โถงทางเดิน ตลอดจนบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้า-ออกอาคารเพียงช่องทางเดียว และติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือทำความสะอาด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมไปถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อ