ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารมหาวิทยาลัย รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid -19) ณ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์