ประชุมพิจารณา(ร่าง)โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วันที่  5 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ผ่านระบบ zoom Cloud Meeting