ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 23 ธ.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์