ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 17/2563

วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ