คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ

วันที่ 23 ธ.ค.63  เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ทำการสัมภาษณ์ คณาจารย์ ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 และห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ