ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ

วันที่ 22 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการ แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ ตามระเบียบวาระต่างๆ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และเจ้าหน้าที่จากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ