โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันที่ 22 ธ.ค.63 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ตามโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา