ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย

วันนี้ (21 ธ.ค.​63) เวลา​ 13.30​ น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 20 รายการ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ