เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่  22 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์