ให้สัมภาษณ์ ทีมงานจากสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการสนับสนุนมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ ทีมงานจากสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องมังกร ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยทีมงานจะทำการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในแต่ละ กลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในลำดับต่อไป