สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 18 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 156 คน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ